آمارهای تکان دهنده آسیبهای اجتماعی کشور: هیچ شاخصی در آسیبهای اجتماعی کشور روبه کاهش نیست

آمارهای تکان دهنده آسیبهای اجتماعی کشور: هیچ شاخصی در آسیبهای اجتماعی کشور روبه کاهش نیست
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: آسیب های اجتماعی در ایران روبه افزایش است و متاسفانه هیچ شاخصی در این نوع آسیب ها روند نزولی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیدحسن موسوی چلک روز یکشنبه این مطلب را در همایش فساد اقتصادی در ایران، چالش ها و راههای... 

آخرین موضوعات