سالمندان در پیله تنهایی – افسانه آروند

سالمندان در پیله تنهایی – افسانه آروند
اگر چه معتقدیم سالمندان سرمایه و گنجینه با ارزشی از کوله بار تجربه، گوهری در صدف زندگی و صندوقچه اسرار هستند اما آنان در دوره گذار از سنت به مدرنیته،در پیله تنهایی محصور مانده اند.  تجربه و بصیرت از نگاهشان می درخشد،قلبشان جز محبت و یاد خدا چیزی در خود... 

آخرین موضوعات