رویکرد اقتصاد خوشبختی؛ در مسیر توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

رویکرد اقتصاد خوشبختی؛ در مسیر توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
زندگی در دنیای مدرن دارای پیچیدگی های فراوانی است، بنابراین نیازهای انسان امروزی گسترده گشته است، اگر بخواهیم پاسخ نیازهای این انسان را تنها با تکیه بر روش هایی که تاکنون از آنها استفاده می کرده ایم بیابیم موفق نخواهیم شد که به او کمک و یاری کنیم. بی... 

آخرین موضوعات