سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی

سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی
امسال سالی است که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است و تحقق آن منوط به تلاش مضاعف مسئولین در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. مطابق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، از راههای محقق یافتن اقتصاد مقاومتی، کاهش... 

گزارش نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و اقتصاد مقاومتی

گزارش نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و اقتصاد مقاومتی
نشست تخصصی مددکاری اجتماعی و اقتصاد مقاومتی با با رویکرد بررسی موانع و مشکلات و ارائه برنامه ها و فعالیت های کمیته امداد در مددکاری با حضور جناب آقای موسوی چلک رئیس محترم انجمن مددکاری ایران ، جناب آقای دکترنوربخش رئیس محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه... 

آخرین موضوعات