رویکرد مرجع ملی کودک به موضوع کودک آزاری در مدرسه

رویکرد مرجع ملی کودک به موضوع کودک آزاری در مدرسه
«در مورد اتفاق رخ داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش ها دو طرفه بوده است.بنابر این باید زمینه این این گرایش ها را از بین برد.» مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن... 

آخرین موضوعات