ادامه حرکت قطار امتحان ورودی دکترای مددکاری اجتماعی در ریل آزمون و خطا!

ادامه حرکت قطار امتحان ورودی دکترای مددکاری اجتماعی در ریل آزمون و خطا!
تغییر و تحول در ساختار و محتوا و نیز نحوه آزمونهای ورودی دکترای مددکاری اجتماعی و سایر رشته های تحصیلی در چند سال گذشته ، متقاضیان و داوطلبان این رشته را در مدار سردرگمی و ابهام  قرارداده است. به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ، تغییر متناوب منابع... 

آخرین موضوعات