امنیت محیط کار برای مددکاران اجتماعی-امینی نقده

امنیت محیط کار برای مددکاران اجتماعی-امینی نقده
امنیت محیط شغلی یک نگرانی عمده برای مددکاران اجتماعیاست. براساس مطالعات مرکز امنیت و حفاظت از نیروی کار و انجمن ملی مددکاران اجتماعی در سال 2004 پژوهشی بروی تعداد ده هزار نفر از مددکاران اجتماعی لیسانس در رابطه با امنیت محل کار انجام شد که 44% از پاسخگویان... 

آخرین موضوعات