”ستایش ها سالهاست که با عدم آگاهی و دقت والدین سوخته اند”

”ستایش ها سالهاست که با عدم آگاهی و دقت والدین سوخته اند”
توالی بروز اتفاقات ناگوار برای کودکان و بازتاب های وسیعی که در جامعه دارد گذشته از دل آزردگی شدیدی که در افکار عمومی ایجاد می کند، زنگ خطری رسا را نیز به صدا درآورده است؛ خطری که مدت ها است از سر غفلت و تغافل همه ما کودکانمان را تهدید می کند و اتفاقاتی... 

آخرین موضوعات