کتاب مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی چاپ شد.

کتاب مروری بر زندگی و اندیشه بزرگان مددکاری اجتماعی چاپ شد.
به گزارش وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی در این کتاب به طور خلاصه زندگی 10 نفر از بنیان گذاران و نظریه پردازان حوزه مددکاری اجتماعی مرور شده است. به گونه ای که با خواندن هر بخش شمایی کلی از فرایند تشکیل مددکاری اجتماعی از ابتدا تاکنون در نظر مخاطب ایجاد... 

آخرین موضوعات