عنصر گمشده در عشق‌های امروزی

عنصر گمشده در عشق‌های امروزی
آوازه عشق لیلی و مجنون را کمتر کسی است که نشنیده باشد. عشقی که نماد وفاداری و تعهد به معشوق است. داستانی که هر کسی را شیفته خود می کند. طبیعتا هر کسی دوست دارد در زندگی اش عشقی شبیه لیلی و مجنون را تجربه کند. فرض کنید کل افراد جامعه شبیه لیلی و مجنون به یکدیگر... 

به تعداد زیادی میز برای تعداد زیادی مدرک نیازمندیم

به تعداد زیادی میز برای تعداد زیادی مدرک نیازمندیم
آسیب‌ها – چند دهه پیش باسوادان هر شهری انگشت شمار بودند. شاید هر کسی جرات درس خواندن در مکتب خانه ها را نداشت. اگر کسی دیپلم و یا حتی سیکل داشت همه روی او حساب ویژه ای باز می کردند. اما در حال حاضر هر کسی که دیپلم داشته باشد بی سواد خطاب می شودو همه باید... 

آخرین موضوعات