انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم

انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم
امیل دورکیم خودکشی را در انواع گوناگون آن بررسی کرده است.در تعاریف و بررسی خودکشی در جوامعه مختلف از این نظریه استفاده می شود.برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید… خود کشی خود پرستانه : میزان بالای خودکشی خودپرستانه در جوامع و اجتماعات و گروههائی... 

از کتاب “تقسیم کار اجتماعی” امیل دورکیم

از کتاب “تقسیم کار اجتماعی” امیل دورکیم
نباید با اسپنسر هم آواز شد و حیات اجتماعی را حاصل جمع سادۀ طبایع فردی دانست، چرا که عکس قضیه درست است و طبایع فردی نتیجه زندگی اجتماعی اند. واقعیت امر در جامعه، نتیجه سادۀ توسعۀ واقعیات امر در روان های فردی نیستند، بلکه واقعیات اخیر، تا حدود زیادی فقط... 

آخرین موضوعات