مددکاری اجتماعی؛ مداخلات، مطالبات و مخاطرات

مددکاری اجتماعی؛ مداخلات، مطالبات و مخاطرات
مددکاران بر اساس ماهیت حرفه ای که برگزیده اند، با لحاظ تخصص و هم محدوده و حوزه ی مجاز به فعالیتشان، ذاتاً موظف و مکلف به مداخله در تنش ها و بحران های فردی، بین فردی و اجتماعی اند به گونه ای که بتوانند از آسیب های محتمل فردی و اجتماعی پیشگیری کرده، یا... 

آخرین موضوعات