دوره تحصیلی ابتدایی بایستی دوره آموزش مهارتهای زندگی باشد.

دوره تحصیلی ابتدایی بایستی دوره آموزش مهارتهای زندگی باشد.
چرا برخی از مهارت کنترل خشم و یا تاب آوری پایینی برخوردارند؟ چرا نوجوانان و حتی بزرگسالان به فرض مثال در نانوایی سعی می کنند کارشان زودتر از دیگران راه بیفتد؟ چرا مردم بجای خطوط تعبیه شده، از وسط خیابان عبور می کنند؟ چرا به بزرگترها احترام نمی گذارند؟ ✍جواب... 

نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی

نگاهی به کتاب تازه منتشر شده کار عملی در مددکاری اجتماعی
🔵 کتاب کار عملی در مددکاری اجتماعی انتشارات سنا ، با تاکید بر نحوه گزارش نویسی در مددکاری فردی و گروهی اخیرا منتشر شده است. این کتاب منبع بسیار مفیدی برای مددکاران اجتماعی بخصوص برای دانشجویان کارورز این رشته می تواند باشد.در دو بخش اول این کتاب به... 

آخرین موضوعات