روایت یک مددکاراجتماعی از فضای حاکم بر انتخابات انجمن مددکاران اجتماعی

روایت یک مددکاراجتماعی از فضای حاکم بر انتخابات انجمن مددکاران اجتماعی
💥امروز در انتخابات هیات مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران برای اولین بار به عنوان کاندید حضور یافتم. با اینکه انتخاب نشدم، اما انتخاب کردم، انتخاب به معنی واقعی و صادقانه، بود، انتخابات مددکاری اجتماعی مغایر با انتخابات سیاسی هست، کاندیدها، حرف... 

آخرین موضوعات