خشونت، خشونت می‌آفریند

خشونت، خشونت می‌آفریند
مصطفی اقلیمایکی از موضوعاتی که این روزها درباره آن بسیار صحبت می‌شود، اعدام در ملاء عام، آثاری که این کار ممکن است داشته باشد و دلیل استقبال مردم از حضور در چنین صحنه‌های تلخی است. یکی از علل مهم حضور مردم در اینگونه مراسم به این برمی‌گردد که وقتی تفریحی... 

آخرین موضوعات