لینک و معرفی مهمترین انجمن ها و سازمانهای تخصصی مددکاران اجتماعی در دنیا

لینک و معرفی مهمترین انجمن ها و سازمانهای تخصصی مددکاران اجتماعی در دنیا
-انجمن مددکاران اجتماعی نیوزلند لینک             -انجمن مددکاری اجتماعی و آموزش رفاهی استرالیا لینک             -انحمن مدیریت اجتماعی و سازماندهی محلی لینک             -انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا لینک           انجمن... 

آخرین موضوعات