عضویت دکتر ایروانی در انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا

عضویت دکتر ایروانی در انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا
دکتر محمد رضا ایروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر و دکترای مددکاری به عضویت رسمی انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکا در آمدند.انجمن پژوهشگران بین المللی آمریکاکه یکی از معتبرترین کانونهای علمی و پژوهشی دنیا به شمار می روند به پاس تلاشهای علمی... 

آخرین موضوعات