انحرافات اجتماعی در زنان معتاد بیش از مردان است

انحرافات اجتماعی در زنان معتاد بیش از مردان است
نباید بین زن معتاد و مرد معتاد فرقی باشد ضمن آنکه زنان معتاد بیشتر در معرض خطر خشونت قرار دارند ، تن فروشی و انحرافات در میان زنان د ارای سوء مصرف مواد ، بیشتر است و بیماریهای جسمی و روانی نیز در میان این زنان و فرزندان آنان بیشتر است . شبکه ایران / مددکار... 

آخرین موضوعات