کتاب انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کتاب انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
“کتاب انضباط اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی” اثر دکتر مصطفی اقلیما عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، در چند سال گذشته به عنوان یکی از منابع اصلی آزمون دکترا وکارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی ، مورد توجه قرار... 

آخرین موضوعات