انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم

انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم
امیل دورکیم خودکشی را در انواع گوناگون آن بررسی کرده است.در تعاریف و بررسی خودکشی در جوامعه مختلف از این نظریه استفاده می شود.برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید… خود کشی خود پرستانه : میزان بالای خودکشی خودپرستانه در جوامع و اجتماعات و گروههائی... 

آخرین موضوعات