درخواست انگلیسیها از دولتشان: مواد مخدر را جرم ندانید!

درخواست انگلیسیها از دولتشان: مواد مخدر را جرم ندانید!
این روزها در جهان رویکردهای متفاوتی در خصوص برخورد با مواد مخدر شکل گرفته و مورد امتحان قرار می گیرند. در بسیاری از کشورهای دنیا نگاه صرفا جرم انگارانه به آسیب های اجتماعی طرفدارانش را از دست می دهد و هر روز بر تعداد کارشناسانی که تمایل به تجربه نگاه... 

آخرین موضوعات