مروری بر اهداف اجرای کارزار رسانه ای روز جهانی مددکاری اجتماعی

مروری بر اهداف اجرای کارزار رسانه ای روز جهانی مددکاری اجتماعی
کارگروه تخصصی اجرای کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان؛ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻻﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ این حرکت رسانه ای ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ، ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ... 

آخرین موضوعات