توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر در اولویت برنامه‌های وزیر جدید

توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر در اولویت برنامه‌های وزیر جدید
 این روز ها همه جا صحبت از برنامه های وزاری پیشنهادی است.یکی از وزرای مرتبط با حوزه اجتماعی و مددکاری اجتماعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.در برنامه های اعلام شده از طرف ایشان به مولفه های اجتماعی نیز توجه شده است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران... 

آخرین موضوعات