نقش مددکاران اجتماعی در مقوله اچ آی وی/ ایدز

نقش مددکاران اجتماعی در مقوله اچ آی وی/ ایدز
وزارت بهداشت در مقوله کنترل اچ. آی. وی. حدود 25 درصد متولی سلامت است و 75 درصد مابقی به عهده سایر بخش هاست. امروزه موج سوم ایدز همراه با موج قبلی به سمت رفتارهای پرخطر جنسی رفته است و از آن جایی که مدرسه خانه دوم جوانان و نوجوانان محسوب می شود میتواند بیشترین... 

آخرین موضوعات