آگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی

آگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی
اگوست کنت 1857 – 1798 کنت مبدع واژه جامعه شناسی است و به عبارتی اولین جامعه شناس محسوب می شود. هرچند پیش از او دانشمند مسلمان ابن خلدون به جامعه و یا افرادی چون مونتسکیو، توکویل و ماکیاول نیز به واقعیت اجتماعی اشاره نموده اند، اما کنت با توجه به شرایط زمانی... 

آخرین موضوعات