برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتراجتماعی در پاییز امسال

برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتراجتماعی در پاییز امسال
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری نخستین جشنواره ایده های برتر اجتماعی در پاییز امسال خبر داد و گفت : این جشنواره با هدف شناسایی ایده های جدید در زمینه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی،حساس سازی کارشناسان و مسئولین نسبت به امور اجتماعی،... 

آخرین موضوعات