10 درصد از سهم بازار اشتغال ایران در اختیار دو میلیون کارگر افغانی

10 درصد از سهم بازار اشتغال ایران در اختیار دو میلیون کارگر افغانی
میانگین سنی بیش از 75 درصد افغانی های ساکن در ایران بین 15 تا 25 سال است. بیش از سه میلیون مهاجر افغانی در ایران زندگی می کنند که بخش مهمی از آن ها مهاجران غیرقانونی هستند.  با سوت داور بازی فوتبال بین دو تیم « دوستی» و «غزنوی» شروع می شود. بازیکنان هر دو تیم... 

آخرین موضوعات