بخشش قاتل 14 ثانیه بعد از اعدام

بخشش قاتل 14 ثانیه بعد از اعدام
پسری جوان که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، ١۴ثانیه بعد از آویخته‌شدن از طناب‌دار در حالی‌که میان زمین و آسمان معلق بود، با بخشش والدین مقتول بار دیگر به زندگی بازگشت. به گزارش روزنامه شرق، پسری جوان که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود، ١۴ثانیه... 

آخرین موضوعات