علت و زمان بدخلقی های زنان

علت و زمان بدخلقی های زنان
زنان از اساس خلق و خوی ناپایدارتری نسبت به مردان دارند، خود آنها هم می‌پذیرند که بیشتر از مردان دچار حالت بدخلقی می‌شوند. در واقع نزدیک به 30 درصد زنان می‌گویند که آنها نسبت به مردان اطرافشان زمان‌های بیشتری دل و دماغ ندارند. به گزارش دنیای اقتصاد،... 

آخرین موضوعات