گشت ارشاد و برچسب مجرم به جوانان

گشت ارشاد و برچسب مجرم به جوانان
از همان ابتدای شروع ‌به‌کار پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد، سر و صدای زیادی در کشور به پا شد. مخالفان و موافقان این طرح هر کدام ادله ای برای خود داشته و دارند. اتفاقاً در آستانه شروع دولت جدید نیز بحث‌ها بر سر ادامه یا توقف فعالیت گشت ارشاد همچنان‌ادامه... 

آخرین موضوعات