برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری انتخابات هیئت مدیره این انجمن در روز چهارشنبه اول آبان ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که به استناد فصل سوم اساسنامه انجمن، جلسه عادی مجمع عمومی انجمن... 

آخرین موضوعات