بزهکاران دانشگاه رفته!

بزهکاران دانشگاه رفته!
عموم جرم و انحراف‌های اجتماعی را معطوف به افراد کم سواد می‌داند، اما کارشناسان معتقدند اعمال مجرمانه در طبقه تحصیلکرده رو به گسترش است. در سال‌های نه چندان دور وقتی از بزهکاری و جرم،سخن به میان می‌آمد،تصور و ذهنیت عمومی در خصوص بازیگردانان و عاملین... 

ریشه های بزهکاری نوجوانان

ریشه های بزهکاری نوجوانان
مصطفی آب روشن- عضو انجمن جامعه شناسی ایران در روزنامه نوآوران نوشت: بزهکاری نوجوانان پدیده ای است جهانی و پیچیدگی عوامل موثر در بروز آن سبب شده است که هر گروه از محققان اجتماعی آن را از منظری خاص مورد واکاوی قرار دهند .بر اساس یافته های جامعه شناختی،... 

آخرین موضوعات