عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
وجود ناهنجارهای اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش های وسیعی را رد زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند. نتایج این تحقیقات نشان دهند. این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره... 

آخرین موضوعات