چند نکته درباره آمادگی خانوادگی در برابر بلایا

چند نکته درباره آمادگی خانوادگی در برابر بلایا
خانواده ها باید سالی دو بار درباره خطرات طبیعی گفتگو کنند، هر خانواده حداقل یک کیف اضطراری داشته باشد و آن را در دسترس قرار دهد. برای شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر سیل و زلزله باید تمام اعضای خانواده سالی دو بار مانور را تمرین کنند و هر خانواده حداقل... 

آخرین موضوعات