سن بلوغ در دختران و پسران ایرانی کاهش یافته؛ آیا باید نگران بود؟

سن بلوغ در دختران و پسران ایرانی کاهش یافته؛ آیا باید نگران بود؟
تحقیقات نشان داده در سال‌های اخیر سن بلوغ در دختران و پسران ایرانی کاهش یافته، آیا باید نگران بود؟ بگفته عضو انجمن متخصصان داخلی ایران که گفت: سن بلوغ در پسران و دختران ایرانی ۱.۵ سال کاهش یافته، در دختران به ۱۱.۵ و در پسران به ۱۳.۵ سال رسیده، همچنین... 

آخرین موضوعات