انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با بهزیستی استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد با بهزیستی استان سمنان
مدیران کل دو دستگاه کمیته امداد و سازمان بهزیستی استان سمنان با انعقاد تفاهم نامه ای خواستاراستفاده بیش از پیش از ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه و بالفعل در راستای ایجاد گسترش ، همفکری و همکاریهای بین سازمانی در جهت ارائه خدمات مناسب به گروه های هدف و... 

آخرین موضوعات