مددکاری بیمارستانها صرفاً تامین مالی بیماران بی‌بضاعت نیست / مددکار باید به منازل بیماران سرکشی کند

مددکاری بیمارستانها صرفاً تامین مالی بیماران بی‌بضاعت نیست / مددکار باید به منازل بیماران سرکشی کند
یک کارشناس مددکاری اجتماعی گفت: مددکاری در بیمارستانها فقط نشستن در اتاق و تأمین مالی بیماران بی‌بضاعت نیست، بلکه مددکار باید به مانند اسپند روی آتش باشد و در راهروهای بیمارستانها حضور یابد و حتی به منازل بیماران سرکشی کند و خیرین را به بیماران ارتباط... 

آخرین موضوعات