تلقی جامعه از بیماری های روانی نیازمند تغییر است

تلقی جامعه از بیماری های روانی نیازمند تغییر است
«افسردگی، شایع ترین اختلال روانی کشور است»، «۵۰ درصد بیماران افسرده در کشور برای درمان مراجعه نمی کنند»، «۲۰ درصد کودکان به مداخلات تخصصی روان پزشکی نیاز دارند»، «عملکرد رسانه ها در بازنمایی مسائل روان پزشکی اغلب منفی است»، این اخبار فقط چند خط از... 

آخرین موضوعات