بچه‌های مراکز بهزیستی پس از ترخیص: ما را رها نکنید!

بچه‌های مراکز بهزیستی پس از ترخیص: ما را رها نکنید!
سخت بود راضیشان کنیم پرونده زندگی 18 ساله خود را به روی ما بگشایند. پرونده‌ای که سطر سطر آن از ملال یک زندگی یکنواخت وخسته‌کننده حکایت می‌کند و هرچه ورقش می‌زنی سنگینی خاطراتش روحت را می‌آزارد. مهدی، پیام و آرش سه نوجوانند واز جمله بچه‌هایی که بعد... 

آخرین موضوعات