بیانیه حسن ختام سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران

بیانیه حسن ختام سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران
مواد مخدر؛ اعتیاد؛ درمان اعتیاد؛ بهبودی؛ لغزش؛ حمایت؛ معتادان بهبودیافته؛ حمایت اجتماعی و … *** سومین کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایران با موضوعیت ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته، با حضور و مشارکت درخور توجهی از مددکاران اجتماعی فعال... 

آخرین موضوعات