اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز

اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز
ارتباطات تنگاتنگ و دو سویه ای مابین بسیاری از آسیبها با یکدیگر وجود دارد که کمتر به بدانها پرداخته می شود، کمتر دیده می شوند یا اصلاً برای همیشه گویا قرار است بدانها پرداخته نشود! بعنوان یک مددکار اجتماعی، قبل از هرگونه بررسی و تحلیل ابعاد جبران ناپذیر... 

آخرین موضوعات