بیماران روانی متعلق به همین جامعه اند؛ آنها را بپذیریم

بیماران روانی متعلق به همین جامعه اند؛ آنها را بپذیریم
اَنگ اجتماعی یا همان داغ اجتماعی، برای همه اقشار آسیب دیده جامعه مهلک و کشنده است. موضوع بحث اَنگ اجتماعی بر بیماران روانیست. مبحث اَنگ بر روی بیماران روانی یک مبحث جهانی است. در کل دنیا نسبت به رویکردهای اتخاذ شده نسبت به این قشر از جامعه، فراز و نشیبهای... 

آخرین موضوعات