بیمار سرطانی نیاز به همراهی دارد

بیمار سرطانی نیاز به همراهی دارد
  یکی از رفتارهاییکه بیمار و یا خانواده بیمار سرطانی بعد از تشخیص بیماری از آنها سر می زند اینست که دایماً از خود سوال می کنند و فریاد می زنند چرا من ، چرا فرزند من ، و چرا این کودک یا این فرزند که همه شرایط برای یک زندگی خوب مهیا بوده و شرایطی که باعث... 

آخرین موضوعات