حتی یک معلول هم بیمه مکمل ندارد

حتی یک معلول هم بیمه مکمل ندارد
دبیرستان که بودم همسایه‌ای داشتیم که فرزند آنها دختری هم‌سن و سال من بود و به دلیل مشکل نخاعی از دو پا فلج شده بود. معمولا او را روی ویلچر می‌دیدم یا با واکری که به همراه و کمک برادرش در مسیر کوچه‌مان کم‌کم راه می‌آمد. آن زمان همسایه‌مان همیشه از هزینه... 

آخرین موضوعات