عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است

عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است
این مهم را به فال نیک می گیریم که در آغاز سال ۹۵ بحث بسیار مهمی تحت عنوان مطالبه گری اجتماعی مطرح گردیده است. چرا که در حوزه امور اجتماعی و رفاه اجتماعی به شکل کلی فقر مطالبه گری و بی تفاوتی واقعیتی غیر قابل انکار می باشد که این مهم خود نیازمند تحلیل و... 

آخرین موضوعات