تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران

تحلیلی بر کارتن خوابی زنان در ایران
کارتن خوابان یا بی خانمان های مطلق کسانی هستند که مطلقا هیچ محلی برای اقامت و هیچ سقفی جز آسمان و هیچ امیدی جز بسربردن زیر سقف مقوایی کارتن ندارند. مرضیه مرتاضی لنگرودی: کارتن خوابی پدیده ای شهری است. بی خانمان یا کارتن خواب به کسی می گویند که موقتا یا... 

آخرین موضوعات