تئوری پنجره شکسته broken windows theory

تئوری پنجره شکسته broken windows theory
تئوری پنجره شکسته در سال 1982 توسط “ویلسون” و “کلینگ” عنوان شد که بطور خلاصه می گوید : ساختمانی که شیشه شکسته ای دارد اگر زود ترمیم نشود محل متروکه تصور شده و بعضی از افراد بقیه شیشه ها را هم می شکنند و دیری نمی گذرد که آنجا محلی برای پاتوق افراد... 

آخرین موضوعات