تازه های کتاب-دکتر محمدرضا ایروانی

تازه های کتاب-دکتر محمدرضا ایروانی
بی شک تالیف و ترجمه کتب علمی در هر  زمینه ای توسعه و رشد بنیادی حرفه ها و رشته های تحصیلی را به ارمغان خواهد آورد. یکی از کاستی های مهم مددکاری اجتماعی در کشورمان کاستی کتب و تالیفات مربوط به مددکاری اجتماعی می باشد به خصوص کتب ترجمه شده خارجی ، که قطعا... 

آخرین موضوعات