تبعیض و نابرابری در تهران بیداد می‌کند

تبعیض و نابرابری در تهران بیداد می‌کند
سعید معیدفر در خصوص اینکه ۴۰ درصد از زنان معتاد نگهداری شده در کمپ شفق تهرانی و ۶۰ درصد دیگر از سایر استان‌ها هستند، گفت: معمولا افراد دارای مکنت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی تثبیت‌یافته در یک شهر یا افرادی که چند نسل‌شان در تهران حضور دارند، بعید است؛... 

آخرین موضوعات