زنجیره تجربیات مشترک در مددکاری اجتماعی

زنجیره تجربیات مشترک در مددکاری اجتماعی
گفته شده است رشد و تکامل حرفه مددکاری اجتماعی به شکل امروزی مرهون سه عامل اساسی به نام های مذهب،اقتصاد و سیاست بوده است. هر کدام از این عناوین در جای خود نیاز به بحث مفصل و جداگانه ای دارد. اما هدف از بیان این مطلب این است که اگر عوامل مؤثر در رشد حرفه مددکاری... 

آخرین موضوعات